เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ รหัส 2204-2106 (2/2560)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

2204-2106 โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง จำนวน 3 หน่วยกิต (2-2-3)

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรูความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนําเสนอ
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมนําเสนอ
3. ผลิตชิ้นงาน และนําเสนอผลงาน
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และคำนิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบชิ้นงานนำเสนอ
2. การออกแบบงานนําเสนอตามลักษณะงาน
3. ผลิตชิ้นงานนาเสนอโดยใช้โปรแกรมนำเสนอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนําเสนอ การถ่ายทอดแนวความคิดสูชิ้นงานที่เป็น
รูปธรรม (Story Board) การผลิตชิ้นงานนําเสนอ การใชภาษาการนําเสนอข้อมูล