การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ รหัส 3204-2001 (2/2560)
ผู้สอน

อัซมัน ดรอแม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ รหัส 3204-2001 (2/2560)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27895

สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

คำอธิบายชั้นเรียน

3204-2001 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ 2-2-3

(Computer Assembling and Software Installation)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 2. มีทักษะในการปฏิบัติงานประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 3. มีทักษะในการปฏิบัติงานการติดตั้ง การใช้ และปรับแต่งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 4. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทางานของระบบคอมพิวเตอร์  2. ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ตามข้อกำหนด 3. เลือกใช้ ติดตั้งระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ตามข้อกำหนด 4. แก้ไขปญหา และบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ตามข้อกำหนด

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพา การเลือกใช อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามลักษณะงาน การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้ และติดตั้งระบบปฏิบัติการ โปรแกรมควบคุมอปกรณ์ และโปรแกรมประยุกต์ การปรับแตงระบบปฏิบัติการตามข้อกาหนด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.