เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โครงการ 3204-8501

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เจษฎา วาเจ๊ะ

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

จุดประสงค์รายวิชา

1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบมีวินัยคุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

 มาตรฐานรายวิชา

1.  เข้าใจหลักการเขียนโครงการ
2.  สามารถเขียนโครงการได้
3.  วางแผนและนำเสนอโครงการ
4.  สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

 สมรรถนะรายวิชา

1.  แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ             
2.  เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ              
3.  ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ               
4.  เก็บขอมูลวิเคราะหสรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ             
5.  รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ
6.  นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพ ที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงานเชิง ระบบ การเลือกหัวขอโครงการการศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียนโครงการ การดําเนินงาน โครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด