โครงการ 3204-8501
ผู้สอน

เจษฎา วาเจ๊ะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
โครงการ 3204-8501

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28021

สถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา

1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบมีวินัยคุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

 มาตรฐานรายวิชา

1.  เข้าใจหลักการเขียนโครงการ
2.  สามารถเขียนโครงการได้
3.  วางแผนและนำเสนอโครงการ
4.  สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

 สมรรถนะรายวิชา

1.  แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ             
2.  เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ              
3.  ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ               
4.  เก็บขอมูลวิเคราะหสรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ             
5.  รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ
6.  นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพ ที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงานเชิง ระบบ การเลือกหัวขอโครงการการศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียนโครงการ การดําเนินงาน โครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.