homeSWU 151
person
SWU 151

ผู้สอน
Varang วรางคณา โสมะนันทน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
SWU 151

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2806

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

SWU 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)