SWU351- B02

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ศึกษาความหมาย ความจำเป็น และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล วิเคราะห์ประเมินบุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอกของตนเอง    การสร้างเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น การพัฒนาเจตคติเชิงบวกในการดำเนินชีวิต การพัฒนาทักษะพื้นฐานมารยาททางสังคมด้านต่างๆ การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น