เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

SWU351- B02

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

ศึกษาความหมาย ความจำเป็น และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล วิเคราะห์ประเมินบุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอกของตนเอง    การสร้างเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น การพัฒนาเจตคติเชิงบวกในการดำเนินชีวิต การพัฒนาทักษะพื้นฐานมารยาททางสังคมด้านต่างๆ การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น