เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มศว.111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเขียนพรรณนาความ สรุปความ ย่อความ ขยายความและ การสังเคราะห์ความคิดเพื่อการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย