มศว.111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร


ผู้สอน
นางสาว วลัยพร วิหคมาตย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
มศว.111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Class ID
2818

สถานศึกษา
??????????????????????????
คำอธิบายวิชา

ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเขียนพรรณนาความ สรุปความ ย่อความ ขยายความและ การสังเคราะห์ความคิดเพื่อการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)