homeมศว.111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
personperson_add
มศว.111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ผู้สอน
นางสาว วลัยพร วิหคมาตย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มศว.111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2818

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเขียนพรรณนาความ สรุปความ ย่อความ ขยายความและ การสังเคราะห์ความคิดเพื่อการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)