เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

345-102 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม (section 02) 2/2555

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ประเภทและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเลขจำนวนและการแทนข้อมูล การประมวลผลและซอฟต์แวร์ โครงสร้างและลักษณะของภาษาการโปรแกรม เช่น การประกาศและการกำหนดค่าตัวแปร นิพจน์ โครงสร้างการควบคุมตัวอย่างงานประยุกต์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่เลือกใช้