345-102 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม (section 02) 2/2555

คำอธิบายชั้นเรียน

ประเภทและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเลขจำนวนและการแทนข้อมูล การประมวลผลและซอฟต์แวร์ โครงสร้างและลักษณะของภาษาการโปรแกรม เช่น การประกาศและการกำหนดค่าตัวแปร นิพจน์ โครงสร้างการควบคุมตัวอย่างงานประยุกต์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่เลือกใช้