ทฤษฎีการเงิน - ว่าด้วยเรื่องสินเชื่อ

ชวฤทธิ์ ยอดมงคล

สถาบันการเงินออนไลน์

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนว่าด้วย ทฤษฎีที่เกี่ยวกับสินเชื่อต่างๆ เช่นการออกสินเชื่อ การอนุมัติ อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น