เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

PHYSICS 5 (ว30205) มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียน 2/60

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนที่ทำการเรียนการสอน รายวิชา ฟิสิกส์ 5 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา นักเรียนสามารถศึกษา

  • เอกสารการสอน ซึ่งจะมี คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ เนื้อหา และ วีดีโอ ที่เกี่ยวข้อง
  • แบบฝึกหัด เพื่อให้นักเรียนได้ส่งงานที่มอบหมาย การบ้าน
  • แบบทดสอบ เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  • คะแนนเก็บภายนอก เพื่อมอบหมายงานอื่น เช่น ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือวัตถุเอกสารที่มอบหมายเป็นพิเศษ และครูผู้สอนจะตรวจผลงานและให้คะแนนผ่านระบบได้