เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา วิเคราะห์และออกแบบระบบ ภาคเรียนที่ 2/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของกระบวนการพัฒนาระบบ วิธีการหาความต้องการของผู้ใช้และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบ การสร้าง Design Book ที่มี Data Flows Data Dictionary โดยอาศัยความรู้ Structure Analysis การสร้างต้นแบบจำลองให้อยู่ในรูปของโมเดลหรือสร้างโครงสร้างที่มีรายละเอียดเพื่อนำไปใช้ต่อไป การนำผลวิเคราะห์ไปออกแบบระบบ การบริหารและการจัดการ นำกรณีศึกษาในการออกแบบระบบงานที่นำเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้