เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการภัยพิบัติแบบบูรณาการ(198728)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ประเภทและลักษณะภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและภัยพิบัติจากมนุษย์ ปัจจัยของการเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดและผลกระทบการสังเกตลักษณะที่เตือนถึงภัยพิบัติ รวมไปถึงการเฝ้าระวัง โดยใช้เทคนิคและเทคโนโลยีต่างๆกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ปัญหา