เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชา ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 2204-2002 จำนวน 3 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์

2) มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรมระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย เครื่องลูกข่าย

และอุปกรณ์พกพา

3) มีทักษะในการติดตั้ง ใช้งานระบบปฏิบัติการต่าง ๆ และโปรแกรมยูทิลิตี้

4) มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์สมรรถนะรายวิชา

สมรรถนะรายวิชา

1) แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐาน ของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

2) แสดงความรู้เกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรมระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย เครื่องลูกข่าย

และอุปกรณ์พกพา

3) ติดตั้งและใช้ระบบปฏิบัติการทั้งระบบที่เป็นมาตรฐานปิด (Proprietary) และระบบที่เป็น

มาตรฐานเปิด (Open Standard)