วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ ศ.ปวช. 2 ปีการศึกษา 2556

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์  หลักสูตรศิลปกรรม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นที่ 2  วิทยาลัยช่างศิลป