เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

06-214-201 Marine Science Practical Skill 260

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ภาคเรียนที่ 2/2560