ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

06-214-201 Marine Science Practical Skill 260


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28373

สถานศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาคเรียนที่ 2/2560