เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

BCOM2201 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานทางธุรกิจ 2-60 section 03

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านแนวคิดการสื่อสารข้อมูล ทราบถึงส่วนประกอบการติดต่อสื่อสาร ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานของเครือข่าย และให้นักศึกษาฝึกวางแผนและออกแบบระบบเครือข่าย สามารถควบคุมเชื่อมโยงระดับกายภาพ