ผู้สอน
เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

DTIN422 Epidemiology


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28482

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานทางระบาดวิทยา มุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้แนวคิด หลักการและวิธีการทางระบาด

วิทยา ในการศึกษาลักษณะการเกิดการกระจายของปัญหาสุขภาพและปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีอิทธิพลต่อการเกิดปัญหาสุขภาพในประชากรโดยเฉพาะปัญหาทางทันตสุขภาพรวมไปถึงการวิพากษ์งานวิจัยทางทันตสาธารณสุข

Basic principles of epidemiology and epidemiologic methods used in studying health and illness in human populations particularly oral health. Measures of frequency and association, introduce the design and validity of epidemiologic research, and an overview of interpreting epidemiologic literaturein dental public health.