เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

60-2 4965503 วัฒนธรรมกับการดูแลสุขภาพ [ป.โท ส.ม. ภาคปกติ+ภาคพิเศษ]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รายวิชา: 4965503 วัฒนธรรมกับการดูแลสุขภาพ Culture for Health Care 3(2-2-5)

ภาคการศึกษาที่: 2 / 2560

คำอธิบายรายวิชา: แนวคิด ความเชื่อ ปรัชญา ศาสนา วัฒนธรรม ในการดูแลสุขภาพชุมชน การแพทย์พหุลักษณ์ กระบวนการแสวงหาบริการและบริบาลสุขภาพ กระบวนการศึกษาด้านมานุษวิทยาเพื่อศึกษาการดูแลสุขภาพด้วยวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น