การบ้านทุกวิชา m.1/8

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สร้างเพื่อปลึกสาการบ้านทุกๆวิชา