เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Computer Applications

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ (Computer Applications)

ระบบเครือข่ายทำให้เกิดการสื่อสาร และการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะ หมายความรวมถึงการสื่อสาร และการแบ่งปันการใช้ข้อมูลระหว่างบุคคลด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้คืองานของระบบเครือข่าย นั่นเอง