เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทย ม.ต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผลการเรียนรุู้ที่คาดหวัง

๑.ผู้เรียนมีทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนได้ดีข้ึน

๒.ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ในรายวิชาภาษาไทย