ป.3

คำอธิบายชั้นเรียน

ครูประจำชั้นรับผิดชอบวิชาหลัก  ได้แก่  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์