ระเบียบวิธีวิจัยทางโลจิสติกส์ (บธ 3008403)


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราวรรณ สมหวัง
เข้าสู่ระบบเมื่อ 10 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางโลจิสติกส์ (บธ 3008403)

รหัสวิชา
28793

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา 

ความสำคัญของการวิจัยขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัย การปฏิบัติการวิจัยโดยเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยการเลือกปัญหา การตั้งคำถามใน การวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ การออกแบบการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง การตั้งสมมติฐานการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และการเขียนรายงานผลการวิจัยกำหนด เพื่อสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในงานทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books