การงานอาชีพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1.  นักเ้รียนสามรถจัดบ้านได้อย่างสวยงาม

2.  ทำให้บ้านดูกว้างขึ้น