เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด (993-394) เทอม 2 ปีการศึกษา 2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

                ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม  แก่ผู้ใช้บริการในระยะ

ตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอดที่มีภาวะปกติ เบี่ยงเบนเล็กน้อย การพยาบาลทารกแรกเกิดที่ปกติและเบี่ยงเบนเล็กน้อย โดยเน้นการใช้กระบวนการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ   การป้องกัน การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสภาพ โดยคำนึงถึงกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ