เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวชิา คณติศาสตร์ (พค)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

โครงสร้างรายวชิาคณติศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 
สาระสําคญั ใหผ้เู้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัจาํนวนและการดาํเนินการ เศษส่วน และทศนิยม เลขยกกาํลงั  อตัราส่วน สัดส่วน และร้อยละ  การวดั ปริมาตรและพืนทีผิว  คู่อนัดบัและกราฟ  ความสัมพนัธ์ระหว่าง รูปทรงเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ สถิติ ความน่าจะเป็นและการใชท้กัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ใน งานอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั 1. ระบุหรือยกตัวอย่างเกียวกับจํานวนและการดาํเนินการ เศษส่วนและทศนิยม เลขยกกาํลัง อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การวัด การหาปริมาตรและพืนทีผิว คู่อันดับและกราฟ ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ สามมิติ สถิติ ความน่าจะเป็นและการใช้ทกัษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 2. สามารถคิดคาํนวณและแกป้ัญหาโจทยท์ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
 
ขอบข่ายเนอืหา บทที 1 จาํนวนและการดาํเนินการ บทที  2 เศษส่วนและทศนิยม บทที  3 เลขยกกาํลงั บทที  4 อตัราส่วนและร้อยละ บทที  5 การวดั บทที  6 ปริมาตรและพืนทีผวิ  บทที  7 คู่อนัดบัและกราฟ บทที  8 ความสมัพนัธร์ะหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ บทที  9 สถิติ บทที  10 ความน่าจะเป็น บทที   การใชท้กัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ   สือการเรียนรู้ 1. ใบงาน 2. หนงัสือเรียน