เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ(2000-1102)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หน่วย

ที่

ชื่อหน่วย/สาระสำคัญ

สัปดาห์

ที่

ชั่วโมง

ที่

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

คุณธรรม จริยธรรม

ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

-

 

 

 

 

 

 

ปฐมนิเทศ

  • ความสำคัญของภาษาไทย
  • จุดประสงค์รายวิชามาตรฐานรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
  • การวัดและการประเมินผล

 

๑.อธิบายความสำคัญของภาษาไทยได้

๒.ทราบจุดประสงค์รายวิชามาตรฐานรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน

๓.เข้าใจวิธีการวัดและการประเมินผล

 

ความมีมนุษยสัมพันธ์

ความมีวินัย

ความรับผิดชอบ

ความเชื่อมั่นในตนเอง

ความสนใจใฝ่รู้

ความรักสามัคคี

ความกตัญญูกตเวที

การใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ

๑.พลังของภาษาไทย

๒.ภูมิปัญญาทางภาษาไทย

๓.ระดับของภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร

๔.มารยาทในการสื่อสาร

๒-๓

๒-๓

๑.อธิบายพลังของภาษาไทย

๒.อธิบายภูมิปัญญาของภาษา ไทยได้

๓.ใช้ระดับภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

๔.บอกมารยาทในการสื่อสารและสามารถนำไปใช้ในชีวิต ประจำวันได้

 

การฟัง และการดูในงานอาชีพ

๑.ความสำคัญของการฟังและการดู

๒.หลักการฟังและการดูที่ดี

๓.ประเภทของสารที่ฟังและดู

๔.การฟังและการจากสื่อบุคคล

๕.การฟังและการดูจากสื่อสิ่งพิมพ์

๖.การฟังและการดูจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๗.การฟังและดูสารจากแหล่งเรียนรู้ชุมชน

๑.อธิบายความสำคัญและหลักของการฟังและการดูได้

๒.บอกประเภทของสารที่ฟังและดูได้

๓.ฟังและดูสารจากสื่อต่างๆเพื่อใช้ในงานอาชีพได้

หน่วย

ที่

ชื่อหน่วย/สาระสำคัญ

สัปดาห์

ที่

ชั่วโมง

ที่

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

คุณธรรม จริยธรรม

ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการใช้อุปกรณ์

๑.ประโยชน์ของการอ่าน

๒.หลักการอ่านสารในชีวิต ประจำวัน และงานอาชีพ

๓.การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการใช้อุปกรณ์

๔.หลักในการอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการใช้อุปกรณ์

๑.  บอกประโยชน์ของการอ่านได้

๒.  อธิบายหลักการอ่านสารในชีวิตประจำวัน

๓.  อ่านคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือการใช้อุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความมีมนุษยสัมพันธ์

ความมีวินัย

ความรับผิดชอบ

ความเชื่อมั่นในตนเอง

ความสนใจใฝ่รู้

ความรักสามัคคี

ความกตัญญูกตเวที

การพูดนำเสนอผลงาน และการพูดสาธิต

๑.ความสำคัญของการพูดในงานอาชีพ

๒.ลักษณะที่ดีของผู้พูดในงานอาชีพ

๓.หลักการพูดในงานอาชีพ

๔.การพูดเพื่อนำเสนอผลงาน

๕.การพูดสาธิต

๖ – ๗

๖ – ๗

๑.อธิบายความหมายและความสำคัญของการพูดได้

๒.อธิบายหลักการพูดในงานอาชีพได้

๓.พูดนำเสนองานและพูดสาธิตได้

 

การพูดติดต่อกิจธุระทางโทรศัพท์

๑.การพูดติดต่อกิจธุระทางโทรศัพท์

๑.อธิบายการใช้ภาษาในการพูดติดต่อกิจธุระทางโทรศัพท์ได้

๒.บอกมารยาทในการพูดโทรศัพท์ได้

การสัมภาษณ์งาน

๑.การสัมภาษณ์งาน 

๙  - ๑๐

๙ – ๑๐

๑.อธิบายหลักและขั้นตอนของการสัมภาษณ์งานได้

 

หน่วย

ที่

ชื่อหน่วย/สาระสำคัญ

สัปดาห์

ที่

ชั่วโมง

ที่

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

คุณธรรม จริยธรรม

ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

การพูดอภิปรายเพื่อเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม

๑.ความหมายและความสำคัญของการพูดอภิปราย

๒.จุดมุ่งหมายของการพูดอภิปราย

๓.ประเภทของการพูดอภิปราย

๔.บทบาทและหน้าที่ของผู้ดำเนินการอภิปราย

๕.บทบาทหน้าที่ของผู้อภิปราย

๖.ประโยชน์ของการพูดอภิปราย

                 

๑๑ – ๑๒

๑๑ – ๑๒

๑.อธิบายความหมายและความ สำคัญของการพูดอภิปรายได้

๒.บอกจุดมุ่งหมายและประเภทของการพูดอภิปรายได้

๓.บอกบทบาทหน้าที่และคุณสมบัติของผู้ดำเนินการอภิปราย และผู้อภิปรายได้

๔.บอกประโยชน์ของการพูดอภิปรายได้

ความมีมนุษยสัมพันธ์

ความมีวินัย

ความรับผิดชอบ

ความเชื่อมั่นในตนเอง

ความสนใจใฝ่รู้

ความรักสามัคคี

ความกตัญญูกตเวที

การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน

๑.การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน

         

๑๓

๑๓

๑.อธิบายหลักการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน

๒.สามารถเขียนรายงานการปฏิบัติงานได้

 

 

การเขียนจดหมายกิจธุระ

๑.กลวิธีในการเขียนจดหมาย

๒.มารยาทในการเขียนจดหมาย

๓.ลักษณะของเนื้อความในการเขียนจดหมาย

๔.การเขียนจดหมายกิจธุระประเภทต่างๆ

           

๑๔ – ๑๕

๑๔ – ๑๕

๑.อธิบายกลวิธีในการเขียนจดหมายได้

๒.บอกกลวิธีในการเขียนจดหมายได้

๓.อธิบายลักษณะของเนื้อความในจดหมายได้

๔.สามารถเขียนจดหมายกิจธุระเพื่อติดต่อสื่อสารได้