เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบัญชีเบื้องต้น1 (2200-1002)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาตามหลักสูตร

สมรรถนะรายวิชา*

ชั่วโมง

จุดประสงค์รายวิชา

1.     มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ

2.     มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องต้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ

3.     มีกิจนิสัย ความมีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานรายวิชา

1.     เข้าใจหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ

2.     บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป สมุดเงินสด 2 ช่อง และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง

3.     ทำกระดาษทำการชนิด 6 ช่องและรายงานทางการเงิน

4.     ปิดบัญชี เมื่อสิ้นงวดบัญชี

 

คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษาความหมายและจุดประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี ข้อสมมติตามแม่บทการบัญชี ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ สมการบัญชีและงบดุ การวิเคราะห์รายการค้า การจดบันทึกรายการค้าตามหลักบัญชีคู่ของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียวในสมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง สมุดเงินสด 2 ช่อง กระดาษทำการ 6 ช่อง การปิดบัญชี งบการเงิน และสรุปวงจรบัญชี

J สมรรถนะหลัก

82.วิเคราะห์และปฏิบัติงานบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทธุรกิจบริการ

Jสมรรถนะย่อย

821.วางแผนและจัดทำบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปสำรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทธุรกิจบริการ

 

รวม