เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์(2204-2101)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
  • วิเคราะห์ จำแนก ธาตุทางทัศนศิลป์ หลักการ และกฎเกณฑ์ขององค์ประกอบศิลป์
  • ใช้ธาตุทางทัศนศิลป์ในงานองค์ประกอบศิลป์
  • จัดวางตำแหน่งภาพ และจัดวางภาพชนิดต่างๆ โดย
  • มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ การจัดวางวัตถุในจอภาพ การใช้พื้นที่ สัดส่วน การกำหนดเส้น สี แสง เงา การจัดวางตำแหน่งภาพ และการใช้ชนิดของการจัดภาพแบบต่าง

 

สมรรถนะรายวิชา

  • แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและคุณค่าของทัศนศิลป์
  • ใช้ธาตุทางทัศนศิลป์ในงานกราฟิก
  • จัดวางวัตถุในจอภาพ โดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์