เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การขายเบื้องต้น 1 (2200-1004)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา

    1. เข้าใจหลักการขาย และความรู้พื้นฐานของงานขาย

     2. เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักขายที่ดี 3 มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบความซื่อสัตย์สุจริต  ความเชื่อมั่นในตนเองและความมีมนุษยสัมพันธ์

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับหลักการขาย แนวคิดทางการขาย วิวัฒนาการ การขาย หน้าที่ทางการขาย ประเภท และลักษณะของงานขายความรู้เกี่ยวกับตนเอง ความรู้เกี่ยวกับกิจการ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันคุณสมบัติของนักขาย โอกาส และความก้าวหน้าของนักขาย

สมรรถนะรายวิชา

     1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการขาย และความรู้พื้นฐานของการขาย

     2. แสดงความรู้เกี่ยวกับหน้าที่การขายประเภท และลักษณะของงานขาย

     3. แสดงความรู้เกี่ยวกับตนเอง  กิจการ  ผลิตภัณฑ์  ลูกค้าคู่แข่งขัน โอกาส และความก้าวหน้าของนักขาย 4           เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักขายที่ดีตามหลักการ