การขายเบื้องต้น 1 (2200-1004)
ผู้สอน

ระบบจัดการห้องเรียนออนไลน์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร ปวช. กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การขายเบื้องต้น 1 (2200-1004)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28909

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา

    1. เข้าใจหลักการขาย และความรู้พื้นฐานของงานขาย

     2. เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักขายที่ดี 3 มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบความซื่อสัตย์สุจริต  ความเชื่อมั่นในตนเองและความมีมนุษยสัมพันธ์

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับหลักการขาย แนวคิดทางการขาย วิวัฒนาการ การขาย หน้าที่ทางการขาย ประเภท และลักษณะของงานขายความรู้เกี่ยวกับตนเอง ความรู้เกี่ยวกับกิจการ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันคุณสมบัติของนักขาย โอกาส และความก้าวหน้าของนักขาย

สมรรถนะรายวิชา

     1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการขาย และความรู้พื้นฐานของการขาย

     2. แสดงความรู้เกี่ยวกับหน้าที่การขายประเภท และลักษณะของงานขาย

     3. แสดงความรู้เกี่ยวกับตนเอง  กิจการ  ผลิตภัณฑ์  ลูกค้าคู่แข่งขัน โอกาส และความก้าวหน้าของนักขาย 4           เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักขายที่ดีตามหลักการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.