อาเซียนศึกษา(2000-1504)
ผู้สอน

ระบบจัดการห้องเรียนออนไลน์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร ปวช. กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
อาเซียนศึกษา(2000-1504)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28911

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา 

           1.   เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

           2.  เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในฐานะปะชากรอาเซียน

           3.  เพื่อให้ตระหนักในความเป็นประชากรอาเซียนเพื่อการดำรงตนและการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ

สมรรถนะรายวิชา

           1.   แสดงความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

           2.  ดำรงตนเป็นประชากรอาเซียนที่ดี

คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และพัฒนาการของประชาคมอาเซียน ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียนกับภูมิภาคอื่นในโลก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.