เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อาเซียนศึกษา(2000-1504)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา 

           1.   เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

           2.  เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในฐานะปะชากรอาเซียน

           3.  เพื่อให้ตระหนักในความเป็นประชากรอาเซียนเพื่อการดำรงตนและการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ

สมรรถนะรายวิชา

           1.   แสดงความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

           2.  ดำรงตนเป็นประชากรอาเซียนที่ดี

คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และพัฒนาการของประชาคมอาเซียน ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียนกับภูมิภาคอื่นในโลก