เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

06_KRE 3202 Basic Recreation management หลักการบริหารจัดการนันทนาการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชา (course description)

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการบริหารจัดการ นันทนาการ พฤติกรรมผู้นำอำนาจ
หน้าที่ของการบริหาร การจัดการนันทนาการ

Study the meaning, importance, importance, principles, theories, and process recreation
management; leadership behaviors; administrative duties; and recreation organization.

วัตถุประสงค์รายวิชา (course objective)

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความส าคัญ หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการบริหารจัดการ นันทนาการ พฤติกรรมผู้นำ
อำนาจหน้าที่ของการบริหาร การจัดการนันทนาการได้
2. ผู้เรียนสามารถน าความรู้เรื่องความส าคัญ หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการบริหารจัดการ นันทนาการ พฤติกรรม
ผู้นำอำนาจหน้าที่ของการบริหาร การจัดการนันทนาการได้
3. ผู้เรียนสามารถพัฒนาความส าคัญ หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการบริหารจัดการ นันทนาการ พฤติกรรมผู้นำ
อำนาจหน้าที่ของการบริหาร การจัดการนันทนาการได้
4. ผู้เรียนสามารถประเมินความส าคัญ หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการบริหารจัดการ นันทนาการ พฤติกรรมผู้นำ
อำนาจหน้าที่ของการบริหาร การจัดการนันทนาการได้