วิทยาศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้ง กระบวนการการประมวลความรู้เชิงประจักษ์