คณิตศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

1.นักเรียนสามารถรู้เรื่่องจำนวนเต็มได้