เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 6 และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

33202  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     ภาคเรียนที่ 2

เวลา  40  ชั่วโมง  จำนวน  1.0  หน่วยกิต


            ศึกษาพื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ เริ่มต้นการใช้โปรแกรม Dreamweaver  พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์การสร้างและจัดรูปแบบข้อความในเว็บเพจ การใช้ภาพกราฟิกในเว็บเพจ การใช้ตารางในเว็บเพจ การเชื่อมโยงเว็บเพจ (Links)  การจัดแบ่งเว็บเพจด้วยเฟรมเซต (Frameset)  การสร้างเอพี อิลิเมนต์ (AP Element)  การสร้างฟอร์ม (Form) การสร้างมัลติมีเดียบนเว็บเพจ  การใช้งาน CSS Style และ Behaviors  การอัพโหลดเว็บไซต์เข้าสู่อินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างสรรค์งาน ใส่ภาพและข้อความลงในเว็บเพจ  นำภาพเพื่อมาเป็นพื้นหลัง ของเว็บเพจ  สร้างปุ่มอัตโนมัติแบบ Flash และสร้างฟอร์มเพื่อรับข้อมูลแบบต่าง ๆ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้โปรแกรมสร้างเว็บเพจ เพื่อเสนองาน เข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรม อธิบายโครงสร้างหลักของโปรแกรม  เรียกใช้คำสั่งในการตกแต่งตัวอักษร จัดทำรูปภาพบนเว็บเพจได้สามารถเรียกใช้คำสั่งเส้นคั่น ทำการลิงค์ภายในและภายนอกเว็บได้ ตลอดจนสามารถเรียกใช้คำสั่งในการสร้างเฟรมตกแต่งเว็บได้

               เพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศรู้จักส่วนประกอบของโปรแกรม และเข้าใจหน้าที่การทำงานของ รู้จักประเภทและชนิดของคำสั่ง สามารถใช้โปรแกรมในการประมวลผลและนำเสนอเว็บไซต์ ตลอดจนสามารถแพร่เว็บไซต์ของตนเองได้  เข้าใจวิธีการแก้ปัญหาและการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้นและสามารถจัดทำชิ้นงานหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีจิตสำนึก

             การวัดผลและประเมินผลด้วยวิธีหลากหลาย ตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะ/กระบวนการที่ต้องการวัด.

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 • นักเรียนอธิบายลักษณะทั่วไปของอินเทอร์เน็ต กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์  หลักการออกแบบเว็บไซต์ เทคนิคการออกแบบเว็บไซต์ได้
 • นักเรียนอธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Dreamweaver ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม  วิธีการเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์และเว็บเพจ บันทึกเว็บเพจ การทดสอบเว็บเพจกับเว็บเบราว์เซอร์ ด้วยการปิดเอกสารและออกจากโปรแกรมได้
 • นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนภาษา พิมพ์ข้อความในเว็บเพจ การเลือกข้อความได้ การจัดรูปแบบข้อความ จัดรูปแบบย่อหน้า ด้วยการนำเข้าข้อความจากโปรแกรมอื่น ๆได้
 • นักเรียนบอกลักษณะของภาพกราฟิกในเว็บเพจและอธิบายวิธีเตรียมรูปภาพ ใส่รูปภาพในเว็บเพจ การตกแต่งรูปภาพให้สวยงามได้
 • นักเรียนสามารถสร้างตารางบนเว็บเพจ ใส่ข้อมูลในตาราง เลือกส่วนของตาราง  ปรับแต่งรายละเอียดของตาราง เรียงข้อมูลในตาราง เปลี่ยนแปลงจำนวนแถวและคอลัมน์ ตกแต่งตารางสร้างตารางซ้อนตาราง ใช้ตารางสำเร็จ โดยการนำเข้าตารางจากโปรแกรมอื่นได้
 • นักเรียนอธิบายการเชื่อมโยงในเว็บเพจเดียวกัน การเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์เดียวกัน เว็บไซต์อื่น อีเมล ไฟล์ดาวน์โหลด Map Link  แก้ไขการเชื่อมโยงเว็บเพจ กำหนดคุณสมบัติการเชื่อมโยงได้
 • นักเรียนสามารถสร้างเฟรมเซตด้วยการจัดการกับเฟรมเซต แก้ไขรายละเอียดเฟรม สร้างเนื้อหาในเฟรมและบันทึกเฟรม ด้วยการเชื่อมโยงเฟรมเซตได้
 • นักเรียนสามารถสร้างเอพี อิลิเมนต์ ปรับแต่งรายละเอียด การใช้งานพาเนล สร้างแบบซ้อนกันและการแปลงได้
 • นักเรียนบอกหลักการทำงานของฟอร์ม (Form) และเครื่องมือในการสร้างฟอร์ม สร้างฟอร์มและฟิลด์กรอกข้อความ (Text Field) สร้างรายการตัวเลือก List/Menu  สร้างพื้นที่รับข้อความ  สร้าง Radio Button  สร้าง Checkbox  สร้าง File Field ได้ สร้างปุ่มมาตรฐาน (Button)  สร้างภาพในฟอร์ม  สร้าง Jump menu ตรวจสอบการป้องกันข้อมูลของฟอร์มได้
 • นักเรียนบอกลักษณะของมัลติมีเดียบนเว็บเพจด้วยความสามารถใช้งาน SWF ,Flash Paper ,Flash Video (FLV) ไฟล์เสียงในเว็บเพจ และ Shockwave ได้
 • นักเรียนสามารถสร้างและใช้งาน CSS Style และ Behaviors ในการตกแต่งเว็บเพจ ได้
 • นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับชื่อโดเมน (Domain Name) และวิธีการจดทะเบียนชื่อโดเมน การจัดหาพื้นที่ฝากเว็บไซต์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ พร้อมอัพโหลดสู่อินเทอร์เน็ตได้