เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Class start (ครู กศน.)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ให้นักศึกษาที่เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อการเรียนการสอน

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เข้าห้องเรียนนี้