เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พท31001 วิชาภาษาไทย (ม.ปลาย)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เกษศิณี จรเกตุ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางระจัน (กศน.ตำบลสิงห์)

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ เข้าเรียนวิชานี้ด้วยค่ะ (2 คน)

(นายญาณกร  ผมหอม)

(นายบัณฑิต  เจริญพรม)