เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทร03005 วิชาการจัดการความรู้ด้วยตนเอง (ม.ต้น)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เกษศิณี จรเกตุ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางระจัน

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ เข้าเรียนวิชานี้ด้วยค่ะ  (นักศึกษา ม.ต้นทุกคน ยกเว้น นางสาวรื่นฤดี  รักษา 

นายสมเจต  การะเกตุ และนายนนทวรรณ อุ่นละม้าย)