เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม 2.2560 (AEC)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม หลักการ กระบวนการ และกลวิธีการพัฒนาสังคมในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การพัฒนากระแสหลักและการพัฒนาแบบทางเลือก การวิเคราะห์ลักษณะของสังคม บทบาทขององค์กรและชุมชน เพื่อการจัดการและวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

          Concept and theory of social development, principle, process, and strategy for all ways of social development from past to present: mainstream and alternative development, analysis of social characteristics and roles of organization and community in managing and planning development of quality of life for sustainable development