ผู้สอน
อรญา อนุกูล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม 2.2560 (AEC)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29083

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา


คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม หลักการ กระบวนการ และกลวิธีการพัฒนาสังคมในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การพัฒนากระแสหลักและการพัฒนาแบบทางเลือก การวิเคราะห์ลักษณะของสังคม บทบาทขององค์กรและชุมชน เพื่อการจัดการและวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

          Concept and theory of social development, principle, process, and strategy for all ways of social development from past to present: mainstream and alternative development, analysis of social characteristics and roles of organization and community in managing and planning development of quality of life for sustainable development