เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การประกอบการทางสังคม 2.60 (AEC)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

พัฒนาการและแนวคิดการประกอบการทางสังคม ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของการประกอบการทางสังคม ผู้ประกอบการและกระบวนการของการประกอบการทางสังคม การดำเนินงานขององค์กรธุรกิจเพื่อสังคมและการแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางสังคม

The development and the concept of social entrepreneurship, meaning, significance and types of social entrepreneurship, social entrepreneurs and processes of social entrepreneurship, the performance of social enterprise, and solutions for social inequalities