วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนจงฝามูลนิธิ

จำนวน 131 คน