วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบายชั้นเรียน

จำนวนนับ  การบวก ลบ  คูณ และหาร  การแกัโจทย์ปัญหา   วิเคราะห็โจทย์ปัญหา