homeวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
personperson_add
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้สอน
person
นางสาว โชติพันธ์ เจริญมูล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2913

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จำนวนนับ  การบวก ลบ  คูณ และหาร  การแกัโจทย์ปัญหา   วิเคราะห็โจทย์ปัญหา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)