เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการนำนวัตกรรมการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน