3093302 การบริหารโครงการสารสนเทศ
ผู้สอน

อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 22 ชั่วโมงที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
3093302 การบริหารโครงการสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29170

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมายของโครงการและการบริหารโครงการ ทักษะที่สำคัญเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ ประกอบด้วย ทักษะด้านกำหนดเป้าหมาย กำหนดแผนงานและการปฏิบัติงานตามแผน รวมทั้งทักษะด้านการบริหารบุคคล แนวคิดเกี่ยวกับการแยกกิจกรรมย่อยออกจากตัวโครงการ เพื่อช่วยกำหนดทรัพยากรที่ต้องใช้ การกำหนดความรับผิดชอบ และการสร้างตารางเวลาทำงาน แนวคิดการสร้างผังงานลำดับก่อนหลังของกิจกรรมต่างๆ การจัดการแผนงานด้วยเทคนิคซีพีเอ็ม(CPM) เพิร์ท (PERT) และแกนทชาร์ท(Gantt chart) การติดตามการประเมินผลโครงการการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการปิดโครงการ ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์เพื่อการบริหารโครงการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.