เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3093302 การบริหารโครงการสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาความหมายของโครงการและการบริหารโครงการ ทักษะที่สำคัญเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ ประกอบด้วย ทักษะด้านกำหนดเป้าหมาย กำหนดแผนงานและการปฏิบัติงานตามแผน รวมทั้งทักษะด้านการบริหารบุคคล แนวคิดเกี่ยวกับการแยกกิจกรรมย่อยออกจากตัวโครงการ เพื่อช่วยกำหนดทรัพยากรที่ต้องใช้ การกำหนดความรับผิดชอบ และการสร้างตารางเวลาทำงาน แนวคิดการสร้างผังงานลำดับก่อนหลังของกิจกรรมต่างๆ การจัดการแผนงานด้วยเทคนิคซีพีเอ็ม(CPM) เพิร์ท (PERT) และแกนทชาร์ท(Gantt chart) การติดตามการประเมินผลโครงการการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการปิดโครงการ ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์เพื่อการบริหารโครงการ