วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /1  จำนวน 3 หน่วยกิจ หน่วยที่เรียน การรู้จักตัวเลข ค่าของเลข การบวก ลบ เลข  รูปทรงต่างๆในรูปเรขาคณิต