เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

857-324 Food Safety Management System (2-2560)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ความสำคัญของการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร อันตรายในอาหาร การวิเคราะห์ความเสี่ยง หลักเกณฑ์การผลิตที่ดีในกระบวนการผลิตอาหาร ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การทวนสอบและการตรวจประเมินระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร