วิชาภาษาไทย ป.5

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้เป็นวิชาภาษาไทย ในชั้นประถมสึกษาปีที่ 5 ตามมาตรฐานการเรียน การสอน จะฝึกให้เด็กปฏิบัติได้ตามทักษะ การอ่าน การเขียน การพูด การฟัง และการดู มีวรรณกรรม และวรรณคดี