homeวิชาภาษาไทย ป.5
personperson_add
วิชาภาษาไทย ป.5

ผู้สอน
นางสาว อัญชเกศ ผุดพัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาภาษาไทย ป.5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2925

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้เป็นวิชาภาษาไทย ในชั้นประถมสึกษาปีที่ 5 ตามมาตรฐานการเรียน การสอน จะฝึกให้เด็กปฏิบัติได้ตามทักษะ การอ่าน การเขียน การพูด การฟัง และการดู มีวรรณกรรม และวรรณคดี 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)