เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาภาษาไทย ป.5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชานี้เป็นวิชาภาษาไทย ในชั้นประถมสึกษาปีที่ 5 ตามมาตรฐานการเรียน การสอน จะฝึกให้เด็กปฏิบัติได้ตามทักษะ การอ่าน การเขียน การพูด การฟัง และการดู มีวรรณกรรม และวรรณคดี