คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่2

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 

จำนวน 5 หน่วยกิต

เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการสอน

- เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งพัน และศูนย์

- เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์