เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427-315 สังคมวิทยาการศึกษา ภาค2/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

nกระบวนการขัดเกลาทางสังคม บทบาทหน้าที่ของสถาบันการศึกษาที่สัมพันธ์กับสถาบันต่าง ๆ ผลกระทบทางการศึกษาต่อเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาในการจัดการศึกษา