เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

438-101 Religious Paths 2/2560 (กลุ่ม 06)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

(ภาษาไทย)      หลักศาสนาต่างๆ และจริยธรรม เน้นความเข้าใจและการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับทุกศาสนิกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

 (ภาษาอังกฤษ)   Principles of various religions and ethics; emphasis on mutual understanding and proper practice for peaceful co-existence.

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา

  • เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจหลักคำสอนสำคัญ หลักจริยธรรมและวิถีปฏิบัติในศาสนาต่างๆ
  • เพื่อให้นักศึกษารู้และตระหนักถึงความสำคัญของศาสนาต่อตนเองและสังคม
  • เพื่อให้นักศึกษามีเจตนคติที่ดีต่อศาสนาของตนเองและสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างศาสนาได้
  • เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาไปปรับใช้ในวิถีชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเหมาะสมได้