เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการรับสารอย่างมีวิจารณญาณ ฝึกทักษะการฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดความรอบรู้ มีประสบการณ์และสร้างจินตนาการ การพัฒนาความสามารถในการจับใจความสำคัญ การสรุปประเด็น การวิเคราะห์และประเมินค่าทั้งสาระความรู้และบันเทิงคดี